Komerční články

Co je radon a jak vstupuje do budovy?

Napsáno angelo

Dejte si pozor na jedovatý radon! Mnoha majitelů starších domů dnes přistupuje k rekonstrukci, při které dochází k úpravám tepelné izolace a výměně oken, což může mít za následek zvýšení množství radonu v objektu. Majitelé nových oken by se proto měli zaměřit na dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu.

Co je to radon?

Radon je radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Vzlínáním ze země se tento radioaktivní plyn dostává do staveb, kde se následně hromadí a váže na částečky prachu.

Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Důsledkem tohoto ozáření je zvýšené riziko rakoviny plic. Studie WHO ukázala, že jde o druhou nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, na kterou v Čechách zemře 900 lidí ročně.

Česká republika je v globálním měřítku zařazena mezi lokality s nejvyšší koncentrací uranových rud v geologickém podloží. Z tohoto důvodu jsou v České republice k nalezení rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu.

808-1811169954

Jak se radon může dostat do domu?

Existují tři potenciální zdroje radonu v budovách. Může to být především stavební materiál a podloží domu, ale radon se může uvolňovat také z dodávané vody.

Půdní vzduch pronikající do objektu z podloží

Podloží budovy je zpravidla nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách. Výše koncentrace radonu v domě úzce souvisí s množstvím přítomného radonu v podloží pod objektem a plynopropustností podloží pod domem. Průnik radonu do budov umožňují zejména lokální poruchy – netěsnosti kolem prostupu instalačních vedení, trhliny a praskliny v podlahách a suterénních stěnách, trhliny v hydroizolaci, apod.

Použité stavební materiály

Dalším zdrojem radonu v budovách jsou použité stavební materiály. Ve většině případů se jedná o stavební materiály použité u starších staveb. V současné době podléhají všechny vyráběné a dodávané stavební materiály přísné kontrole, která je řízena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Dodávaná voda

Nejméně významným zdrojem radonu ve stavebních objektech je dodávaná voda. Zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování v současnosti podléhají dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

811-1511437447

Jak odhalit nebezpečný radon u vás doma?

Nejlepším způsobem, jak odhalit, zdali se i u vás doma nachází zvýšené množství radonu, je pozvat si odborníky a nechat si tento radioaktivní plyn přeměřit. Aby vám měření radonu bylo uznáno stavebním úřadem, je nutné, aby firma, která bude měření ve vašem domě provádět, měla povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Toto povolení vám zaručí, že je měření prováděno příslušnými přístroji a schváleným postupem, a že výsledky měření jsou správně interpretovány.

Věrohodným a zřejmě nejjednodušším způsobem, jak zjistit množství radonu v objektu, je změřit roční průměrnou hodnotu pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu 1 roku. Tento průzkum je prováděn v rámci Radonového programu ČR a je pro občany zdarma.

Pokud chcete nebo potřebujete zjistit koncentraci radonu ve vašem domě rychleji, například před rekonstrukcí nebo při kolaudaci, můžete si objednat krátkodobá měření u specializovaných firem. Firma, jejíchž služeb chcete využít, musí mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato měření trvají obvykle minimálně 1 týden.

Za informace děkujeme společnosti RADON STAV s.r.o. – měření radonu Plzeň.

About the author

angelo

Leave a Comment